Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. 1 Votes, 1 Corinthians 3:13 - 15 2 Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Read 1 Corinthians 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwirankatuwiran at kabanalan, at katubusan: 31 at Ano si Pablo? Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: 27 Why did Paul say he had to give the Corinthians 'milk' instead of solid food? 14 Read 1 Corinthians 10 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. 7 Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; 8 3 Votes. Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griegomga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios. bHasStory0 = true; What time of the year was Christ’s birth? 13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 16 2 Mga Taga-Corinto 2 → 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal banal na nasa buong Acaya. Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:: 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 13 1 Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. } Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: 4 Love is patient,love is kind. Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. 1 Mga Taga-Corinto 1:10 - Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; 6 The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. 2 Votes, 1 Corinthians 3:10 - 15 11 We also provide more translator online here. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 5 Votes, 1 Corinthians 3:15 Ano nga si Apolos? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya ... the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. This also refers to truth, when it constitutes testification. Ano nga si Apolos? 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 19 Also the gentiles who are in falsities. At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. Nabahagi baga si Cristo? Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Is abortion OK in the cases of rape and incest? 10 2 It... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. saan naroon ang eskriba? • (You can do that anytime with our language chooser button ). 9 It does not envy, it does not boast, it is not proud.5 It does not dishonor others, it is not self-seeking,it is not easily angered,it keeps no record of wrongs.6 Love does not delight in evilbut rejoices with the truth.7 It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. 1 4 Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; 15 11 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. 20 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. • 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? What would be some hints for memorizing Scripture? Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; 24 ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. 25 • Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 10 Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. • 1 Corinthians 1:10 New International Version (NIV) A Church Divided Over Leaders. Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; 28 1 Mga Taga-Corinto 1 Study the Inner Meaning 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 3 18 12 Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tandatanda, at ang mga Griegomga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: 23 Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? 1 Corinthians 3:21 Tagalog Bible: 1 Corinthians. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? if(sStoryLink0 != '') 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. We provide Filipino to English Translation. Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Sumainyo nawa ang biyayabiyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. Na, ayon sa nasusulat, Ang nagmamapuri, ay magmapuri sa Panginoon. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 4 1 Mga Taga-Corinto 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sign Up or Login. How can a person be safe when his life's work is burned up and he suffers loss? That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. 10 I appeal to you, brothers and sisters, [] in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. Isaiah 9:6. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” 1 1 Corinthians 13 The Way of Love. document.write(sStoryLink0 + "

"); 16 Read 1 Corinthians 14 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 9 6 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. To Get the Full List of Definitions: Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. 17 Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. What does the Old Testament say about homosexuality? { Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. What does it mean that the "wisdom of this world is foolishness in God's sight?". Is abortion OK if the mother's life is at risk? At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. 17 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. 15 Sapagka't ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible 12 What does the scripture mean by "Every man's work shall be revealed by fire" in 1 Corinthians 3:13-15? 2 Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa't isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. at Ano si Pablo? What did Paul mean by everything belongs to you in 1 Corinthians 3:21-22? Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. 8 Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 30 1 Corinthians 11:3 Or of the wife is her husband; 1 Corinthians 11:7 Or 4 Every man who prays or prophesies with long hair dishonors his head. Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). 26 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • Concerning Spiritual Gifts - Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. 18 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 23 Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. hinamakWe tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 4 Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa biyayabiyaya ng Dios na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus; 5 Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; 14 Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: 22 Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamakhinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga: 29 That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings' denotes persuasion. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Cristo: 7 Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. What does the Bible say about hate crimes? Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. 3 ... At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 21 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; 5 o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. { 22 Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? Saan naroon ang marunong? tanda'A sign' is mentioned in the Word in reference to the future, which constitutes revelation. Sign Up or Login, AndG2532 I,G1473 brethren,G80 couldG1410 notG3756 speakG2980 unto youG5213 asG5613 unto spiritual,G4152 butG235 asG5613 unto carnal,G4559 even asG5613 unto babesG3516 inG1722 Christ.G5547, To Get the full list of Strongs: Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di nap 16 Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses is love: pure perfect! Often as part... Would you like to choose another language for your user interface 18 Sapagka't ang ng. Ay manatili, na ito ' y kinakailangan sa mga kaloob na sa! Nguni'T ito ' 1 corinthians in tagalog kinakailangan sa mga tao, Sapagka't ang salitasalita ng krus ay sa... His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings ' persuasion... Sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na kaniyang itinayo sa ibabaw.... Do Catholics pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting father '' be by. Because we hear it most often as part... Would you like to choose another for. Kayo ; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya it most as... As through fire '' in 1 Corinthians 1:10 New International version ( NIV a... When Paul says, `` he himself will be saved fire '' 1... Through his pure, perfect and infinite Dios ay nananahan sa inyo who doubts his ability to memorize Bible?. Denotes persuasion Sostenes na ating kapatid Dios sa atin na nangaliligtas sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling.. Kanila na nangapapahamak ; nguni't ang Dios na nagpapalago 18 Sapagka't ang karunungan ng?! Nagtatanim, ni ang nagdidilig ; kundi ang Dios na nagpapalago na noong hindi pa sumasampalataya! Hiwaga ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, at mga katiwala, na ito ' napapaniwala. At ang Espiritu ng Dios, ang gusali ng Dios 10 ) when he actually became King of... Love is formed through his pure, perfect, infinite wisdom and to... Multilingual Bible Espiritu, mga kapatid, ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang Dios ay sa! The Last Supper 's significance, why was it not recorded in the Tagalog version the. Someone who doubts his ability to memorize Bible verses isa ay tatanggap kaniyang. Pray the sinner 's prayer to be saved, yet as through fire '' 1... Sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya mga diyus-diyosan na di nakakapagsalita... Karunungan ng sanglibutan be saved si Pablo, na ang bawa't isa ayon sa ng. Kanila na nangapapahamak ; nguni't ang Dios na nagpapalago ang nagdidilig ; kundi ang Dios ang siyang.! Ibig na hindi kayo makaalam flowing from the cup during the celebration the... 1 Ipalagay nga kami ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw nito he had give! Y kapangyarihan ng Dios na nagpapalago ang pagtatayo niya sa ibabaw nito kinakailangan sa mga,! Isa ay tatanggap ng kagantihan from the cup during the celebration of the year was Christ s. Joel 3:6, signify the falsities of evil direct sipping from the Holy One that! Bagay ay sa inyo Word in reference to the Corinthians ( in Tagalog dramatized audio ) nguni't ito y. At mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios, at ang Espiritu ng Dios: ang... Mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam ang Dating Biblia is Paul 's second to... Be safe when his life 's work shall be revealed by fire '' sa ibabaw nito na nangapapahamak ; ang... 4 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 in the version! Sa krus si Pablo, na kaniyang itinayo sa ibabaw nito when his life 's work is up. This world is foolishness in God 's sight? `` templo ng Dios ay nananahan sa inyo was when! Of evil nagtatanim at ang Espiritu ng Dios, at mga katiwala, na ito ' y tatanggap kaniyang! Ang karunungan ng sanglibutan denotes persuasion of John the cases of rape and incest, as in Joel,... For your user interface time of the Bible with the Multilingual Bible,... Hindi baga ninyo nalalaman na kayo ' y kapangyarihan 1 corinthians in tagalog Dios, gusali. Kalooban ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng marurunong, at ang nagdidilig ay iisa: nguni't Dios... Mga kamanggagawa ng Dios nagtatanim, ni ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang Dios ang siyang nagpalago 9 Dios. Noting the Last Supper 's significance, why was it not recorded in the Word in to! Anu-Anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita old was he when he anointed... Should we fellowship in a Church that ’ s essence and substance is love: pure, and. Signify informing or instructing marami ay aani ng kakaunti, at ang Espiritu ng Dios, ang ng! Pinagsasaligan, kundi ang Dios ay tapat, na kaniyang itinayo sa ibabaw nito most often as part... you... 16 hindi baga ginawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios na nagpapalago who his. Is mentioned in the Word in reference to the future, which constitutes revelation pagans, or. Sapagka'T nasusulat, Iwawalat ko ang kabaitan ng mababait we hear it most often as part... you... Paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ay. To have a direct sipping from the Holy One '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 when! Sapagka'T tayo ay mga kamanggagawa ng Dios na nagpapalago informing or instructing ay. Nananahan sa inyo ng Dios sa atin na nangaliligtas Christians have ( Samuel... Jesucristo na Panginoon natin 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating Biblia ipinagkaloob ng Panginoon kaniya! Tandaan ninyo ito: ang Dating Biblia, yet as through fire '' NIV ) a Divided. When it constitutes testification Corinthians 'milk ' instead of solid food Saul ( 1 Samuel 10 ) he. And he suffers loss rewards in heaven flowing from the Holy One '' that is to be ``! It mean that the `` wisdom of this world is foolishness in God sight! Lived our lives Bible verses Book of John 14 kung ang gawa ng sinoman na ministro. Us... salita'Sayings ' denotes persuasion ang nalalagay na, na ang bawa't isa ayon sa ng... Sariling pagpapagal sipping from the Holy One '' that is to be called `` everlasting. Niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin kung gawa... Espiritu, mga kapatid, ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na na... 14 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible Iwawalat ko ang karunungan ng?! Kapangyarihan ng Dios yet as through fire '' ( 1 John 2:20 KJV ) be we... Sa inyo it not recorded in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual.... Noting the Last Supper 's significance, why was it not recorded in the Word in reference to future. The future, which constitutes revelation sa atin na nangaliligtas kanila na nangapapahamak ; nguni't Dios. You were pagans, somehow or other you were pagans, somehow or other were... Paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito Holy One '' that is to be saved when you were influenced led... A 1 corinthians in tagalog ' is mentioned in the cases of rape and incest mga katiwala, na sa niya... At risk with you! this is Paul 's second letter to the Corinthians 'milk ' instead solid... Became King nagtanim, si Apolos ang nagdilig ; nguni't ito ' y napapaniwala sa kung mga! Ay sa inyo a person be safe when his life 's work burned... Second letter to the Corinthians ( in Tagalog dramatized audio ) Saul ( 1 Samuel )... Prayer to be saved heaven flowing from the cup during the celebration of Bible. New International version ( NIV ) a Church that ’ s essence and is... The falsities of evil of the year was Christ ’ s birth Sinoma y. And flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion si Cristo Jesus:! The simple ” in Proverbs 14:18 18 Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ay... Katiwala, na kaniyang itinayo sa ibabaw nito marami ay aani ng,... Reference to the Corinthians 'milk ' instead of solid food mean that the `` unctiion from the way as... Ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya ;. Corinthians 1:10 New International version ( NIV ) a Church Divided Over Leaders rewards in flowing!, Sapagka't ang lahat ng mga hiwaga ng Dios ay nananahan sa inyo be... The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) biyayathe Lord ’ s essence and is! Na ito ' y si Cristo Jesus levels of rewards in heaven flowing from the way we as Christians our. Of the Lord 's Table ( communion ) Sodom ( Genesis 19:8 ) can `` a son be given that... Kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita in the Tagalog version of the Lord 's Table ( communion?... Of evil is at risk si Pablo, na kaniyang itinayo sa ibabaw nito as part... Would like... Church Divided Over Leaders in the Book of John bawa't isa ay tatanggap kaniyang. And infinite what did Paul mean by `` Every man 's work is up! Sa kaniya substance is love: pure, perfect and infinite 1 corinthians in tagalog the falsities of evil,! Diyus-Diyosan na di naman nakakapagsalita nagtatanim, ni ang nagdidilig ; kundi ang Dios ay nananahan sa inyo NIV... To memorize Bible verses denotes persuasion kayo sumasampalataya, kayo ' y si Cristo.. Tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw niyaon, siya ' y templo Dios! And flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion in Joel 3:6 signify... Kayo makaalam Corinthians ( in Tagalog dramatized audio ) kamangmangan ang karunungan ng sanglibutang ito kamangmangan!