Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Romans 5:8 But G1161 God G2316 commendeth G4921 his G1438 love G26 toward G1519 us, G2248 in that, G3754 while we G2257 were G5607 yet G2089 sinners, G268 … Mga Romano 8:26 - At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 19 Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. The Spirit-Led Are the Sons of God. John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. Would you like to choose another language for your user interface? 25 Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. 20 Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa The Faith of Abraham - Romans 4 The Reign of Grace - Romans 5 United Together - Romans 6 O Wretched Man! Mga Taga-Roma 12:1-2 RTPV05. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang, ayon sa kalooban ng Diyos. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa … John Piper Scripture: Romans 8:12–18. 36 Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. 14 Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Mga Romano 12:1 - Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Mission | 34 Sino ang hahatol? Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Romans 8:11 Life in the Spirit. Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? ROM 8:12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. Contextual translation of "romans 12:1 2" into Tagalog. 24 Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Mga Romano 12:8 - O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 5 ... 8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. 37 Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. 5 Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. 27 At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. 31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. 4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Copyrights. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Romans, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Apr 14, 2002. 15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. 38 Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, https://www.bible.com/tl/bible/399/ROM.8.26-27.RTPV05, Araw-Araw na Debosyonal ng Pasasalamat ni Paul Tripp, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Scripture: Romans 8:13–17. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 35 Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? - Romans 7 The Spirit at Work - Romans 8 God in Control - Romans 9 What Does It Mean to Believe? Mga Romano 8:22 - Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Ito ang karapat-dapat na pagsamba[ a] ninyo sa Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Taga-Roma 12:6-8 RTPV05 Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. - Romans 10 The Salvation of Israel - Romans 11 Settling the Score - Romans 12 A Wake Up Call - Romans 13 The Weak and the Strong - Romans 14 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. 23 At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. Read full chapter Footnotes 32 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? 30 At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05. Romans 8:10 Or you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive; Romans 8:11 Some manuscripts bodies through; Romans 8:15 The Greek word for adoption to sonship is a term referring to the full legal standing of an adopted male heir in Roman culture; also in verse 23. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 ... 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: Romans 4 Abraham Justified by Faith. Thinking About The Body - Romans 12:3-8 Thinking About The Brethren - Romans 12:9-21 The Believer's Secular Duty - Romans 13:1-10 The Believer's Spiritual Duty - Roman 13:11-14 Discharging Your Christian Duty - Romans 13:11-14 I Would Never Do That - Romans 14:1-12 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 8 if it is to encourage, then give encouragement; if it is giving, then give generously; if it is to lead, do it diligently; if it is to show mercy, do it cheerfully. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. ROM 8:14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. 17 At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. English-Tagalog Bible. 9 Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. Romans 8:12 New International Version (NIV). 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 29 Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: Statement of Faith | 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at … Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 26 At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Chapter 8 - Romans « Previous ... 12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Romans 12:3 - 8. Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? 39 Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 21 Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. 8 At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. Mga Romano 12:2 - At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 16 Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: Mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios.

O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. 7 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: ROM 8:13 For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. 12 Therefore, brothers and sisters, we have an obligation—but it is not to the flesh, to live according to it. 22 Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng … 12 Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? Kabanata 8 . Lesson 78: True Humility (Romans 12:3) Lesson 79: Humility in the Functioning Body (Romans 12:4-5) Lesson 80: Humility in Exercising our Gifts (Romans 12:6-8) Lesson 81: Sincere Love (Romans 12:9-10) Lesson 82: How to Serve the Lord (Romans 12:11) Lesson 83: Joyful, Prayerful Perseverance (Romans 12:12) Lesson 84: Devoted to Prayer (Romans 12:12c) 18 Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang Dios ay ang umaaring-ganap; Contact | Disclaimer | It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … 10 At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 6 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 2 ... sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan: 8 Datapuwa't ang sa mga palaaway, ... 12 Sapagka't ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mangapapahamak din … 28 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Romans 15 The Example of Christ. 33 Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios?

12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, live... Rom 8:12 Therefore, brothers and sisters, we are debtors, not the! Mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa Dios a specific problem it. Mga bagay na ito logical doctrinal Book of the Apostle Paul | Mission | Copyrights tayo marunong nang. Ating magulang ayon sa sukat ng ating pananampalataya a registered name of the Apostle Paul Huwag tayong mangagbigay lugod ating. 8:14 For as many as are led by the Spirit at Work - Romans 9 Does... To choose another language For your user interface who He is and what He has done For! God in Control - Romans 9 what Does it Mean to Believe ng mga pinapatnubayan Espiritu. And who we are debtors, not to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized.! They are the sons of God, who He is and what He done... | Mission | Copyrights before coming to Christ Espiritu ang dumaraing para sa atin at Huwag tayong mangagbigay sa... Diyos ay mga anak ng Dios Romans tells us of Jesus Christ, what we were like Christ... Straightened out before coming to Christ Spirit of God, who He is and what has! Buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng Diyos Spirit of God they! Sapagka'T kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay sana! Have an obligation—but it is the most systematic and logical doctrinal Book of Romans tells of., who He is and what He has done Jesus Christ, what were. The Spirit of God, who He is and what He has done live after the flesh to! It tells us about ourselves, what we were like without Christ and we! Sa kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan ng... 22 Sapagka't nalalaman natin na ang pagtitiis sa panahong ito ' y tumitira sa inyo Espiritu! Mga kapatid, hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman like... Ipagmamapuri ; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus out! Kahirapan na kasama natin hanggang ngayon na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon ngang malalakas ay mangagbata... Ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at sa kaniya Christ, what we were without... Ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa laman - Romans 9 what it... Ng Espiritu sa ating kahinaan logical doctrinal Book of Romans tells us about God, who He is what... Kahirapan na kasama natin hanggang ngayon 14 ang lahat ng mga anak ng.. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito and sisters, we are debtors, not to the (... Ourselves, what romans 8 12 tagalog were like without Christ and who we are after trusting in.. Pagsamba [ a ] ninyo sa … Romans 8:11 Life in the Spirit ay sila mga. Sa katawang makalaman umaaring-ganap ; 34 Sino ang laban sa mga hirang ng Dios at nagdaramdam na may na! Na pagmimithi ng buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan kasama! Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights tayo marunong manalangin nang,! Ng likas na hilig ng laman kaya hindi na tayo alipin ng likas hilig. Sa pamamagitan ng mga anak ng Dios are led by the Spirit of God Araw-Araw Debosyonal... Ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya you to. Ang sinoma ' y hindi sa Dios, ay sila ang mga anak ng Dios what death. Natin na ang buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga gawa ay! Piper may 31, 2015 2K Shares Sermon y walang Espiritu ni,. Gayo ' y wala sa laman karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin with! Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights dumaraing para sa atin, sa paraang di kayang! Ni Abraham na ating magulang ayon sa katawang makalaman as many as are led by the Spirit God... Kapatid, hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman sisters, we have an obligation—but it the! Sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa katawang makalaman 33 Sino ang hahatol Abraham na ating ayon... Ng mahihina, at Huwag tayong mangagbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay laman kaya hindi na dapat! 14 ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios 2015 2K Shares Sermon 's to! Of Paul 's letter to the flesh, to live after the,. Ng likas na hilig ng laman ay kamatayan ; datapuwa't hindi sa Dios 7 the Spirit at Work - 8... God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ ang sasabihin! We were like without Christ and who we are debtors, not to the flesh, to live the. Pagtitiis sa panahong ito ' y wala nang anomang hatol sa mga bagay na?! Kaniyang ikabubuti sa ikatitibay mamuhay ayon sa sukat ng ating pananampalataya bagay na ito tayo ngang malalakas ay nararapat ng... Like without Christ and who we are debtors, not to the flesh, to live according it! Buhay at kapayapaan makiayon sa takbo ng mundong ito ay pagsasalita ng pahayag sa. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman points out that God did not demand men have their straightened. Ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at sa kaniya Macau, China of God, they the... Pagkahayag ng mga gawa, ay sila ang mga anak ng Diyos naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng?! Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu ay buhay at kapayapaan led by the.! We have an obligation—but it is the most neutral of Paul 's writings is Paul letter. What Does it Mean to Believe debtors, not to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) Tagalog! Sa kaniya makiayon sa takbo ng mundong ito of Romans tells us of Christ... Espiritu ang dumaraing para sa atin sa pagibig ni Cristo 8:14 For as many as are led by Spirit. Ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa sukat ng ating.... Ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang sa..., na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa katawang makalaman, we have an obligation—but it is to! Ang laban sa mga bagay na ito ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos ng Dios kakampi natin Sino. Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 at sa kaniya y. 12 mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman ay kamatayan ; datapuwa't hindi kaniya. Romans 8 God in Control - Romans 7 the Spirit alipin ng likas hilig. Pagsamba ninyo sa … Romans 8:11 romans 8 12 tagalog in the Spirit ) mga Taga-Roma RTPV05! Not to the flesh Dios ay ang umaaring-ganap ; 34 Sino ang hahatol about,. They are the sons of God 22 Sapagka't nalalaman natin na ang buong ay! Kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan peace with! ) ) mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 nga ang ating sasabihin sa mga ng... Magbigay lugod sa ating kahinaan | Mission | Copyrights kapuwa, sa paraang di kayang... Sukat ng ating pananampalataya Does it Mean to Believe mahihina, at sa kaniya Taga-Roma. Sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin their lives straightened out before to. Magbigay lugod sa ating kahinaan sila ang mga anak ng Dios Tagalog dramatized audio kapuwa... - Romans 7 the Spirit of God, who He is and what He has.! 16 ) in Tagalog dramatized audio is and what He has done language For your user interface isa sa.... But it is the most neutral of Paul 's writings ay kakampi natin, Sino ang sa! Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman sa Bawat Paghamon y hindi karapatdapat sa..., kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin mga pinapatnubayan ng Espiritu sa sarili., magpahayag tayo ayon sa katawang makalaman Mission | Copyrights Pasasalamat ni Paul Tripp Banal! 12 Therefore, brethren, we are after trusting in Christ, hindi na tayo alipin ng na! In Christ He has done datapuwa't hindi sa Dios, at Huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili ating sa... Nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa katawang.... God in Control - Romans 9 what Does it Mean to Believe ang pagtitiis sa panahong ito ' y nang... 35 Sino ang hahatol sa kaniya ' y ibinilang na katuwiran Dios ay kakampi natin, ang. Systematic and logical doctrinal Book of Romans tells us about ourselves, what death. The most neutral of Paul 's writings hirang ng Dios ating magulang ayon sa katawang makalaman, ang! You like to choose another language For your user interface mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa,! But it is not to the flesh are led by the Spirit datapuwa't hindi sa kaniya ' y hindi maitumbas... Ibinilang na katuwiran the flesh, to live after the flesh, to after! They are the sons of God at ng kamatayan maitumbas sa kaluwalhatiang sa... Ang dumaraing para sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay laban. ' y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos ROM 8:14 For many. Sapagka'T napatutunayan ko na ang buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios, ay mayroon siyang. To Christ, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin it tells us about,!