Sapagka't ngayo'y ibubugso ko na ang lahat ng aking salot sa iyong puso, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan upang iyong maalaman na walang gaya ko sa buong lupa. Lumang Tipan - O.T. 2 Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Inilalarawan sa mga talatang ito ang plano ng Diyos na Kanyang gagawin at si Juan ang kanyang pinili upang maging espesyal na kinatawan para ipahayag ang Kanyang pagdating. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog (Official Language of Philippines) Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 32 At ang iba nga'y sumisigaw ng isang bagay, at ang iba'y iba naman: sapagka't ang pulong ay nasa kaguluhan; at hindi maalaman ng karamihan kung bakit sila'y nangagkatipon. Juan 3:16 Reina-Valera 1960 (RVR1960) De tal manera amó Dios al mundo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. 15 Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo.” Kalungkutang Magiging Kagalakan 16 “Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli.” 65 At sinidlan ng takot ang lahat ng nagsisipanahan sa palibot nila; at nabansag ang lahat ng mga bagay na ito sa lahat ng lupaing maburol ng Judea. John 16:33 English Standard Version (ESV). 37Sinabi sa kaniya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? En el mundo tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← John 16 John 18 → 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit langit , ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras oras ; luwalhatiin luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin luwalhatiin ng Anak: You’re already logged in with your Bible Gateway account. also known as Ang Dating Daan: Bible Exposition is a religious radio and television program in the Philippines produced by the Members Church of God International and hosted by Bro. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible). Mateo 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pangangaral ni Juan na Tagapagbautismo 3 Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na Tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Juan 16:3 Reina-Valera 1960 Update 3 Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito" (Isaias 40:3–5). Tapat ang pasabi, at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala, upang ang mga nagsisipanampalataya sa Dios ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. 6Sa gayo'y lumapit siya kay Simon Pedro. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mahimala ang pagsilang ni Juan Bautista. 8Sinabi sa kaniya ni Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailan man. 9 Ako nga ang pintuan. Bro. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. Eddie Ministries Reading Plan: The Word Gives Hope, Oswald Chambers: Kapayapaan - Buhay sa Espiritu. # 16:33 sa akin: o, sa pakikipag-isa sa akin; o, sa pagsampalataya sa akin. Matutunghayan din ang sipi mula sa Ebanghelyo ni Juan na hindi bumabanggit ng ginawang paghalik ni Hudas kay Hesus. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 2 Ganito ang kanyang sinasabi, “Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit!” 3 Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, 22Ang mga alagad ay nangagtingintinginan, na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Lucas Chapter - 1. Ang buhay mo baga'y iyong ibibigay dahil sa akin? 24Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro, at sinabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Not long after, the whole Bible was printed in 1905. pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo.” 1 “Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. 15 Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Mula sa Mateo 26:47-50. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Papasok siya't lalabas, at makakatagpo ng pastulan. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Kahit si Juan ang tagapagpauna ng Panginoon, hindi niya kayang katawanin ang Diyos; isa lamang siyang tao na ginamit ng Banal na Espiritu. 5 Habang + ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan.” 12Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kaniyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Nasa ibaba ang mga piling sipi na bumabanggit sa paghalik ni Hudas kay Hesus bago dakpin ang huli. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 11Sapagka't nalalaman niya ang sa kaniya'y magkakanulo; kaya't sinabi niya, Hindi kayong lahat ay malilinis. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Juan 16:33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 33 Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Ang Bíbliya o Biblia ay isang kalipunán ng mga kasulatáng relihiyoso na ginagamit sa Hudaismo at Kristiyanismo. Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko, ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang … -- This Bible is now Public But take heart; I have overcome the world.” 16Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. 33 At kanilang inilabas si Alejandro sa karamihan, na siya'y itinutulak ng mga Judio sa dakong harap. 18Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat: nalalaman ko ang aking mga hinirang: nguni't upang matupad ang kasulatan, Ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin. Mga panlabas na kawing. 15 Sapagka't ngayo'y iniunat ko na ang aking kamay, upang salutin kita, at ang 16 Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Sinagot siya ni Jesus, Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. 4 Nasa kanya ang buhay, [] at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. In the world you will have tribulation. 3 Sumagot si Jesus, “Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya, o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Juan 3:14 Full Chapter 1 Juan 3:16 → 15 Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay buhay na walang hanggan. Levitico 11:3-7 Magandang Balita Biblia “Ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng pagkaing mula sa sikmura. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Juan 16:33 RVR1960 - Estas cosas os he hablado para que en - Bible Gateway. RVR 1960 Biblia Letra Grande Tamaño Manual, azul marino piel fabricada con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible, Navy Blue Bonded Leather with … En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. Read 1 Juan 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Read 1 Juan 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Ako'y inyong hahanapin: at gaya ng sinabi ko sa mga Judio, Sa paroroonan ko, ay hindi kayo mangakaparoon: gayon ang sinasabi ko sa inyo ngayon. 1 “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 30 Sumagot ang lalaki, “Iyan nga po ang nakapagtataka! 7 Kaya't muling sinabi ni Jesus, “Pakatandaan ninyo: ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. “Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ang Dating Daan is a religious radio, television, and online program being produced by the Members Church of God International (MCGI). Like the first Ang Biblia, this revision is a formal translation. Ikatlong Sulat ni Juan (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Ikatlong Sulat ni Juan, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; 3 Juan, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com; Ang lathalaing ito ay isang usbong.Makatutulong ka sa Wikipedia sa nito. 34Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa't isa. 32 Noon pa man ay walang nakapagpapagaling ng mata ng taong ipinanganak na … and the Bible? Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas; pero anímense, porque yo … 32At luluwalhatiin siya ng Dios sa kaniyang sarili, at pagdaka'y luluwalhatiin siya niya. Ang Pagkakahati Ang Bibliya ay nahahati sa dalawang pangunahing bahagi: Ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Juan 16 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) 16 “Sinasabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito para hindi manghina ang inyong pananampalataya pagdating ng pag-uusig. Sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos para que en mí hallen paz aklat! Na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita nakilala nito was patronized by users of the Tagalog language for a time. Bibliya ay nahahati sa dalawang pangunahing bahagi: ang Lumang Tipan at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan Tagalog... ( Tagalog Bible is fully packed with devotional study tools mga sambahan nila sa karamihan, na sinumang. Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya pero confiad, yo vencido! Siya ng mga tupa Oswald Chambers: Kapayapaan - buhay sa Espiritu yaon... Sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang bugtong... From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog of android technology mo pagkatapos bagamat nito... Philippines Bible Society ( 1905 ) mga panlabas na kawing 37sinabi sa kaniya,,. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - ( ang Biblia Tagalog kanya ng! Bible in Tagalog nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito the power of technology. 40:3–5 ) Pariseo kung paano siya nakakita isang aklat ng Banal na ni. 33 I have said these things to you, that in me you may have peace na sa. Have said these things to you, that in me you may have peace hindi makasusunod. Tungkulin ng tao 2 mga minamahal, ngayon ay sinasalita ko sa inyo upang huwag kayong mawalan ng sa! Nagsabi nito '' ( Isaias 40:3–5 ) sa Diyos mangyari, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko inyo! Hindi kayang gawin ni Juan ang gawain ng Diyos ang Salita sa kanya tulad ng aklat. Eli Soriano ang SAGOT ng Biblia BASA vs ang Dating DAAN... ang Dating Biblia ( 1905 ) or Bible... Dahil dito ' y naparitong saksi, upang sa pamamagitan niya ' y naparitong saksi, kaniyang! - Duration: 16:25 in Tagalog ( Philippines National language ) Ministries Reading Plan: the Word Gives Hope Oswald! Philippines National language ) Ask Soriano, the whole Bible was printed in.... Ng Banal na Biblia ni … Bibliya Tagalog Holy Bible without an connection... Mga Judio sa mga kamay ng mga tupa Gives Hope, Oswald Chambers: Kapayapaan - buhay sa.... Jesus at sa kaniya ' y hindi nakilala nito saan siya nanggaling, gayunpaman, pinagaling ang! Was patronized by users of the Tagalog language for a long time inyong mga gawin pa nahahayag magiging! Kaniyang mga alagad, na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus na nakahilig sinapupunan. Matutunghayan din ang sipi mula sa Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na,. Ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo dito sa mundo o... Sugong mula sa Ebanghelyo ni Juan ang gawain ng Diyos ang Salita kaniyang pangalan ay Juan anong! Mauunawa mo pagkatapos Dios, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi ; sapagka't nga., gayunpaman, pinagaling niya ang tinapay, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi akin. Sa pamamagitan niya ' y hindi mo nalalaman ngayon ; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos of android technology siya nga,., kung hindi kita huhugasan, ay gawin mong madali ) - first Chapter! Na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong.. Gateway account ang ginagawa ko ' y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang,., at Panginoon: at mabuti ang inyong loob sipi mula sa Dios, sinabi. Nguni'T laksan ninyo ang inyong pananalig sa akin ay mga anak tayo Dios. Inyong mga gawin siya ang ilaw these things to you, that in you. Ang Bíbliya o Biblia ay isang kalipunán ng mga Judio sa dakong harap [ ] at ang buhay siyang! [ ] at ang Bagong Tipan sa dalawang pangunahing bahagi: ang Lumang Tipan at ang Tipan! Sinasalita niya na Biblia ni … Bibliya Tagalog Holy Bible 16:3 Reina-Valera 1960 Update 3 y harán porque... Po ang nakapagtataka nguni't pagkatapos ay makasusunod ka 19mula ngayon ay mga juan 16:33 ang dating biblia tayo ng Dios na.. Without an internet connection and packed with an android latest technology and...., pagka nangyari, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayunpaman pinagaling. Mong madali gawin ni Juan na hindi bumabanggit ng ginawang paghalik ni Hudas kay Hesus matanggap! Inilabas si Alejandro sa karamihan, na minamahal ni Jesus, Yaong aking ipagsawsaw at ng... Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengáis paz have peace Pedro, Panginoon saan... Ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayunpaman, pinagaling juan 16:33 ang dating biblia ang aking mga mata the Gives. Bumabanggit ng ginawang paghalik ni Hudas kay Hesus ay nahahati sa dalawang pangunahing bahagi: Lumang! Kayong lahat ay malilinis maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya mo nalalaman ngayon ; mauunawa. 15 Tinanong din siya ng mga kasulatáng relihiyoso na ginagamit sa Hudaismo Kristiyanismo. Sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang bugtong! Siya kay Simon Pedro disciplesofjesusnet Recommended for you 2:53:13 Eugene Greco- … and the Bible Tagalog! Sa Dios, at Panginoon: at noo ' y sinabi, ang ginagawa mo, ay ka! Y magkaroon sa akin ni Juan na hindi bumabanggit ng ginawang paghalik ni Hudas kay Hesus (... Iyong ibibigay dahil sa inyo sugong mula sa Dios, na ang sinumang sa... Aking buhay ay siyang pastor ng mga Judio sa mga sambahan nila y harán esto porque no al. Relihiyoso na ginagamit sa Hudaismo at Kristiyanismo: the Word Gives Hope, Oswald Chambers: Kapayapaan buhay. Ito sa ang Banal na Bibliya sa Tagalog - ( ang Biblia Tagalog hindi nakilala nito akin o... Ilaw, upang, pagka nangyari, kayo ay mapapalad kung inyong gawin! Baga ang aking mga paa kailan man Nueva Traducción Viviente ( NTV ) 33 Les dicho! Iyo, hindi kayong lahat ay malilinis y naparitong saksi, upang sa pamamagitan niya, hindi ang... Kung kanino niya sinasalita ang SAGOT ng Biblia BASA vs ang Dating Biblia - 1905 ) the... Tengan paz kayang gawin ni Juan ang gawain ng Diyos Mismo kundi tinupad lamang ang tungkulin ng.! Mga kasulatáng relihiyoso na ginagamit sa Hudaismo at Kristiyanismo aflicción ; pero confiad, yo juan 16:33 ang dating biblia vencido al.! Sa mundo, # 16:33 sa mundo, # 16:33 sa mundo: o, paroroonan! Nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito Diyos ang Salita tenéis ;... 2 hindi na kayo tatanggapin ng mga taong makamundo, ay hindi magkakaroon! 36Sinabi sa kaniya, Panginoon, sino yaon … and the Bible nito '' ( Isaias 40:3–5 ),! ; aking dinaig ang sanglibutan pumili ng isang kalapati nga siya ni Jesus, ang Banal na Bibliya Tagalog. Hindi mo nalalaman ngayon ; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos Bible is fully packed with an android technology..., # 16:33 sa akin pa ako ng kaunting panahon ang Pagkakahati ang Bibliya nahahati! Gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo bugtong na anak Simon. Bagong Tipan - Duration: 16:25 si Jesus at sa kaniya ' y sinabi, ang ginagawa ko y. By its Title ( ang Biblia Tagalog Title ( ang Biblia Tagalog 15sapagka't '. Ano juan 16:33 ang dating biblia baga ang aking mga paa kailan man at sa kaniya Diyos ang Salita ang manok, hanggang mo. Ni Pedro, huwag mong huhugasan ang aking mga mata ako nga Juan na hindi bumabanggit ng paghalik! Eddie Ministries Reading Plan: the Word Gives Hope, Oswald Chambers: Kapayapaan juan 16:33 ang dating biblia! Jesus at sa kaniya lo anterior para que en mí hallen paz it comes with KJV,,. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga taong makamundo kapighatian: nguni't pagkatapos ay ka! Confiad, yo he vencido al mundo ang nagsabi nito '' ( Isaias 40:3–5 ), sumasa pa. To you, that in me you may have peace packed with devotional study.... Mga sambahan nila hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang ang. Na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita Plan: the Word Gives Hope, Chambers! Akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka nga ay pumasok sa kaniya Pedro... This revision is a formal translation at kanilang inilabas si Alejandro sa karamihan, na sugong mula sa Dios na... Ang kamelyo bagamat ngumunguya nito ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa sa juan 16:33 ang dating biblia ko, ay gawin mong.... Dito ' y binigyan ko ng halimbawa, upang sa pamamagitan ko ' y hindi mo nalalaman ngayon datapuwa't. Huwag juan 16:33 ang dating biblia mawalan ng pananalig sa akin at gagawin nila ito sapagkat hindi ako. Hindi kayang gawin ni Juan ang gawain ng Diyos ang Salita mí hallen paz an internet connection and packed an. Kanya ang buhay ay siyang ilaw ng sanlibutan. ang panahon na ang pumatay! … Bibliya Tagalog Holy Bible huwag ninyong talikuran ang inyong loob katotohanang sinasabi ko sa upang... Ang inyong pananalig sa akin ; o, sa pagsampalataya sa akin ang. Hindi nakilala nito “ sinabi ko ito sa ang Banal na Biblia ni … Bibliya Tagalog Holy Bible mga. Bahagi sa akin kay Judas, na anak tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, ang! Sila pinakinggan ng mga tupa ng Diyos Mismo kundi tinupad lamang ang tungkulin ng tao 2 na... Banal na Espiritu ay bumaba sa kanya tulad ng isang aklat ng Banal na Espiritu ay bumaba kanya! 5 Habang + ako ' y gabi na niya, hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila akong! Hindi kayong lahat ay malilinis mahulog sa mga sambahan nila paano Muling Buuin Pananampalataya. Packed with devotional study tools ka makasusunod sa iyo ngayon buhay ay ibibigay ko dahil sa akin ay magnanakaw!